சூரிய கடிகாரம்

#helloosalem #yercaud #salemupdates

ஏற்காடு ரெட்ரீட்-அங்கு உள்ள
சூரிய கடிகாரம்..
தகவல் & போட்டோ.. 
Yercaud Elango , Science writer 

 

    

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.